Una marca no és un logo

…i tampoc pertany a una empresa

La marca no és un logotip. I tampoc és la seva identitat visual corporativa.

Quan parlem d’identitat visual ens referim a un consens sobre l’ús de la marca (trademark), que li aporta consistència visual i coherència. Gràcies a la identitat visual —habitualment recollida, amb més o menys rigor, en un brand manual o brand book– podem aplicar la marca (trademark) i altres elements associats a ella en múltiples suports: web, catàlegs, anuncis, retolació d’edificis, etc. Un manual d’identitat visual actua al mateix temps com un centre de descàrrega de recursos, on podem accedir als ítems essencials de la marca —logotip, colors, tipografies, etc.— així com a les seves regles d’aplicació.

Les transaccions augmenten la xifra de vendes una vegada, mentre que una relació ho fa una vegada i una altra.

Hamdi Ulukaya, el CEO de Chobani –America’s number one Greek Yogurt–, ho expresava molt bé en una TED TALK:

Fent que el branding funcioni

6 consells per fer crèixer la teva marca

Aquí tens alguns consells accionables sobre branding, que t’ajudaran a passar de la reflexió a l’acció:

  • Assumeix això: La marca és un element central per l’èxit d’una empresa, amb independència de les seves dimensions o de la seva activitat. On hi ha mercat, hi ha branding.
  • Comença pel principi: defineix la identitat de la teva marca des de els seus fonaments. Qui ets? Què fas? I el més important… Per què importa? Aquesta última pregunta és tan essencial com sovint difícil de respondre. Pren-te el teu temps per fer-ho.
  • Sigues autèntic. Les millors marques són aquelles que estan construïdes sobre una base autèntica, no sobre la mera imatge. L’autenticitat porta, de forma natural, a la coherència.
  • Aprèn a veure la teva marca com una font d’avantatges competitius. A curt termini, un bon treball de branding ha de poder generar un augment de les vendes i també del marge comercial, cosa que es tradueix en un augment del negoci. A llarg termini, els beneficis han de ser d’una índole encara superior (bloquejar l’entrada de competidors, maximitzar oportunitats de negoci, etc.). Si els teus esforços en matèria de branding no t’estan aportant avantatges competitius alguna cosa està fallant.
  • No contractis una agència si les seves habilitats estratègiques no van acompanyades d’habilitats creatives i tecnològiques —o si detectes que aquestes estan descompensades o menystingudes—, perquè probablement no faran un treball operatiu. Recorda que es tracta d’assolir avantatges competitius reals.
  • Tingues confiança. Contractar una agència implica oferir un clima de confiança mútua i el marge suficient per treballar amb llibertat (la creativitat s’alimenta en gran part d’aquesta llibertat). Si no estàs segur d’estar en bones mans, encarrega a l’agència un petit projecte que impliqui un repte i testeja-la abans de fer-la entrar en projectes més importants.

--

--

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store