Una marca no és un logo

…i tampoc pertany a una empresa

Image for post
Image for post

La marca no és un logotip. I tampoc és la seva identitat visual corporativa.

Les transaccions augmenten la xifra de vendes una vegada, mentre que una relació ho fa una vegada i una altra.

Image for post
Image for post

Fent que el branding funcioni

6 consells per fer crèixer la teva marca

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store