Una marca no és un logo

…i tampoc pertany a una empresa

La marca no és un logotip. I tampoc és la seva identitat visual corporativa.

«Una marca no és el que tu dius que és. És el que diuen que és»

«Una marca és una convicció personal sobre un producte, servei o empresa. No és el que dius que és. És el que diuen que és ».

Les transaccions augmenten la xifra de vendes una vegada, mentre que una relació ho fa una vegada i una altra.

«El llibre d’avui diu que el conseller delegat informa als consells corporatius. Segons la meva opinió, el CEO informa als consumidors. En els primers anys de Chobani, el número d‘atenció al client a la copa era el meu número personal. Quan algú va trucar i va escriure, vaig respondre personalment. De vegades feia canvis en funció del que vaig sentir, perquè el consumidor està en poder. És per això que existeix el negoci. Cadascun de vosaltres és capaç de fer canvis avui. Si no us agrada la marca i les empreses, què fan amb el seu negoci? Els podeu llençar a les escombraries. I si veieu els que ho estan fent bé, podeu premiar-los ».

Fent que el branding funcioni

“El branding és el procés de connectar una bona estratègia amb una bona creativitat. No és el procés de connectar una bona estratègia amb una creativitat pobra, una estratègia pobra amb una bona creativitat o una estratègia pobra amb una creativitat deficient”. –Neumeyer.

6 consells per fer crèixer la teva marca

--

--

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store