Dissenyant una identitat icònica pel Mercat de la Independència de Terrassa

Façana principal del Mercat de la Independència

Per tothom qui s’estimi conèixer l’origen dels aliments que menja, adquirir productes de proximitat i cultivar bons hàbits en el menjar dedicant més temps a la cuina i al que mengem, els mercats municipals són un espai vibrant on comprar es converteix en una experiència única pels sentits.

—1971—
— 1935 —

El repte

El procés

Tipografia original de la façana — Versió reestilitzada per a la marca

El resultat

--

--

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store