Com el nostre estudi de branding va crear la identitat integral d’una ratafia com a side project (fins que va ser plagiada)

La història de la concepció i el disseny de marca de Ratafia Tafanera

Image for post
Image for post

Ratafia

Ratafia Tafanera. Brand concept i naming

Image for post
Image for post

Identitat visual i packaging

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Web, Instagram i storytelling

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Esforços comercials i negociacions (fins al plagi i registre de la marca)

Image for post
Image for post

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store